Now Have people at ~ My Bahasa Melayu Life ~ Blog!

Saturday, December 15, 2012

Latihan Menyambung Ayat 2


Sambungkan ayat tunggal yang berikut dengan menggunakan kata hubung yang diberikan dalam             kurungan. Kemudian, tulis jawapan kamu itu dalam tempat kosong yang disediakan.                     

1. Ayah akan membawa kami melancong ke Turki. Kami cemerlang dalam pelajaran. (jikalau)

2. Candi Borobudur telah ditemui semula oleh Raffles pada tahun 1814. Raffles menjadi gabenor di Jawa. (ketika)


3. Fifi dan rakan‐rakan sedarjahnya akan makan angin ke Filipina. Susi tidak akan makan angin ke Filipina. (kecuali)


4. Konsert Deeparaya telah mendapat pujian daripada para penonton. Konsert Deeparaya dijayakan oleh murid-murid. (yang)


5. Replika Istana Kesultanan Melaka telah diubahelok. Replika Istana Kesultanan Melaka

dijadikan Muzium Budaya Melaka. Replika Istana Kesultanan Melaka dapat menarik lebih
ramai pengunjung. (untuk, agar)

Friday, December 14, 2012

Karangan Jenis Dialog / Temu Ramah / Perbualan / Wawancara



·         terbahagi kepada dua jenis
i. dialog dan perbualan ( lebih berkisar kepada persoalan biasa seperti bertanya khabar dan
perbualan menerusi telefon.)
ii. wawancara dan temu ramah  ( lebih kepada perbualan rasmi, pertanyaan kepada orang yang
lebih dihormati , atau ingin tahu sesuatu perkara )
·         seperti jenis karangan lain, karangan jenis ini juga mempunyai tajuk / topik yang utama
·         setiap karangan ini mempunyai sekurang-kurangnya dua watak atau lebih
·         sebelum memulakan karangan boleh disertakan keterangan tetapi janganlah terlalu panjang. 

Thursday, December 13, 2012

Kata Hubung


1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan
·          perkataan dengan perkataan
·          rangkai kata dengan rangkai kata
·          ayat dengan ayat.
2. Kata hubung terbahagi kepada tiga,iaitu:
(a)     kata hubung gabungan,
(b)     kata hubung pancangan,
(c)     kata hubung berpasangan.
3.  Contoh kata hubung tunggal dan kata hubung berpasangan serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Wednesday, December 12, 2012

Kata Pemeri


1. Kata Pemeri ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam prediket.

2. Terdapat dua kata pemeri, iaitu ialah dan adalah.

3. Kata pemeri ialah diletakkan di hadapan kata nama atau kata frasa nama.

4. Kata pemeri adalah diletakkan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.


Contoh
a) Perempuan yang berambut panjang itu ialah kakak saya.

b) Hariza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu.

c) Tarikh tutup peraduan itu adalah pada hari Isnin.

post signature

Tuesday, December 11, 2012

Karangan Jenis Syarahan.


 
1.      Syarahan biasanya berdasarkan satu-satu tajuk tertentu dan biasanya dipertandingkan.
2.      Memberi ucapan salam dan menyebut nama-mana tetamu hadir yang dijemput khas (mengikut urutan betul berdasarkan statusnya ) . Tujukan juga salam kepada pihak-pihak lain atau orang ramai yang menghadiri majlis berkenaan. Jika dipertandingkan sebut juga ‘Para hakim yang arif lagi bijaksana’ dan seumpamanya.
3.      Bahasa yang digunakan harus mudah difahami, padat, tegas dan berkesan serta menyakinkan.
4.      Kandungan syarahan adalah berasaskan kepada sesuatu tajuk tertentu yang diberi.
5.      jika mengemukakan masalah, calon hendaklah menyelesaikan masalah berkenaan bukannya dijadikan persoalan.
6.      kemukakan isi demi isi. Sebelum memaparkan isi , sebut ungkapan seumpama ‘tuan-tuan dan puan yang saya hormati ‘ tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para hadirin yang saya muliakan...( tulis ungkapan penegasan ini dalam barisnya sendiri sebelum kita mengemukakan sesuatu isi ).
7.      Syarahan mesti menarik agar pendengar tidak merasa jemu
8.      kata-kata hikmat, kiasan, jenaka atau peribahasa boleh diselitkan dalam syarahan supaya lebih menarik
9.      mengakhiri syarahan dengan memohon maaf / ucapan terima kasih
 
- mesti di tulis mengikut format ( terpesong format , tolak 3 markah )
a] kata - kata aluan ( jika tidak ada , tolak 1 markah )
b] kata penegasan contoh Tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan sebagainya ( jika tiada tolak 1 markah )
 
 

Monday, December 10, 2012

Tanda Baca


1. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberri isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan.
2. Ia diletakkan di temapt-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya.
3. Tanda baca utama ialah :
     Tanda Noktah atau titik   ( . )
     Tanda koma                 ( , )
     Tanda tanya atau soal   ( ? )
     Tanda seruan                ( ! )
     Tanda sempang atau sengkang  ( - )
     Tanda noktah bertindih             ( : )
     Tanda pengikat kata atau petik  ( “        “ )


Sunday, December 9, 2012

Sinonim


   Aa
abai cuai; lalai
         mengabaikan melalaikan; membiarkan
         mencuaikan adu
         beradu berlaga; bersabung; bertandih
ajaib aneh; ganjil; pelik
ajak mengajak mempelawa; mempersilakan; menjemput; mengundang
akrab ikrab; karib; rapat
alam dunia
mengalami merasai; menempuh        
alih beralih berganti; berpindah; bertukar; berubah
aman damai; sentosa; tenteram
ancam
          mengancam mengugut; membahayakan
aneh ajaib; ganjil; pelik
angkara kebengisan; kebuasan; kekejaman;   kezaliman
angkuh bongkak; sombong
anugerah ganjaran; kurnia; pemberian
arah hala; jurusan; tujuan
arif berilmu; bijaksana; cerdik; pandai; tahu
awas hatihati; hemat; ingatingat; waspada
 

Saturday, December 8, 2012

Friday, December 7, 2012

Penjodoh Bilangan 3


Penjodoh Bilangan
Penggunaannya
Contoh
pangsa
untuk bahagian dalam buah
durian
pasukan
untuk sekumpulan orang yang berpakaian seragam
pemain kompang, polis, tentera pengakap
patah
untuk kata
perkataan, kata-kata
potong
untuk benda-benda yang sudah dipotong
kuih, daging, roti
pucuk
untuk benda-benda yang halus serta tipis dan senjata api
jarum, surat, pistol, meriam, senapang, rebung
puntung
untuk sebahagian benda yang masih menyala
rokok, kayu api
rangkap
untuk puisi
pantun, sajak, syair
rawan
untuk benda-benda yang halus, labuh, dan bersirat
jala, jaring, pukat
ruas
untuk benda yang beruas-ruas
tebu, buluh
rumpun
untuk tumbuhan yang tumbuh rapat-rapat
buluh, tebu, serai, pandan, padi
sikat/sisir
untuk buah pisang
pisang
tandan
untuk buah-buahan yang bertandan
pisang, kelapa, pinang, kelapa sawit
tangkai
untuk buah-buahan, bunga-bungaan, dan daun yang bertangkai
rambutan, duku, kenanga, padi, daun
titik
untuk cecair yang menitis
air, darah, dakwat, embun
tongkol
untuk buah yang bertongkol
jagung
ulas
untuk isi buah-buahan yang berpangsa
durian, limau, nangka, cempedak
urat
untuk benda-benda yang halus dan panjang
rambut, benang, dawai,
utas
untuk benda-benda yang panjang
tali, dawai, rantai


post signature

Thursday, December 6, 2012

Kata Bilangan


1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu. 
2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:

Jenis Kata Bilangan contohnya
kata bilangan tentu satu, dua, tiga, dan seterusnya
kata bilangan tak tentu beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah- setengah, dan sebagainya
kata bilangan pecahan suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya
kata bilangan pisahan setiap dan tiap-tiap
kata bilangan himpunan kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ribuan, dan sebagainya
kata bilangan tingkat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya
kata bilangan tanya berapa

Wednesday, December 5, 2012

Ayat Aktif dan Ayat Pasif


1. Kedua-dua ayat ini berlainan bentuk stuktur perkataannya tetapi mempunyai maksud sama.
2. Ayat Aktif ialah ayat yang menekankan objek.
3. Ayat Pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya.


Tuesday, December 4, 2012

Kata Keterangan


1. Perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan. 
2. Kata keterangan juga ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. 
Contohnya:
 (a) Adik belum mandi lagi. (Kata keterangan belum menerangkan kata kerja mandi) 
 (b) Sayursayuran di kebun itu sangat subur. (Kata keterangan sangat menerangkan kata adjektif subur.) 
3.Kata keterangan terdiri daripada beberapa jenis. Perhatikan jenis-jenis kata keterangan tersebut, penggunaannya, serta ayat contohnya di bawah ini.
 

Monday, December 3, 2012

Karangan Jenis Laporan.



·         Karangan jenis ini menghendaki anda melaporkan sesuatu peristiwa yang didengar atau dilihat.
·         Hendaklah disampaikan dengan tepat dan mudah difahami.
·         Dalam membuat karangan berbentuk laporan , kamu hendaklah menggunakan butir-butir yang munasabah atau lojik.
·         Kamu perlu memastikan jenis laporan, sama ada laporan aktiviti persatuan, perayaan, sambutan, perasmian, atau lawatan ke sesuatu tempat.
·         Untuk laporan aktiviti persatuan sertakan nama ahli jawatankuasa, sejarah penubuhan, jumlah ahli, dan aktiviti sepanjang tahun. Pelapor mesti berjawatan setiausaha.
·         Untuk laporan lawatan pula , tulis apa yang dilihat, dirasa, dan dialami serta kesan lawatan terhadap pembelajaran.
·         Penulisan mengikut perkembangan peristiwa, yang dahulu didahulukan.
·         Gunakan bahasa yang ringkas dan padat. Huraian tidak diperlukan dalam laporan.
·         Format laporan seperti di bawah :-
Tajuk Laporan             : Ditulis dengan huruf besar pada setiap awal kata dan digaris.
atau ditulis dengan huruf besar semuanya. Tajuk hendaklah ditulis   
ditengah-tengah.
                                    : Boleh ditulis dalam dua baris jika tajuk tertalu panjang.
Isi Laporan                  : Bermula dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup.
Pengakuan pelapor      : Ditulis di sebelah kiri selepas perenggan terskhir.
Tarikh                          : Ditulis di sebelah kanan laporan,setentang dengan pengakuan pelapor.
Tandatangan pelapor   : Ditulis di sebelah kiri bahagian bawah selepas pengakuan pelapor.
Nama Pelapor               : Ditulis dengan huruf besar di dalam kurungan selepas tandatangan.
Jawatan Pelapor         : Ditulis di sudut kiri bahagian bawah laporan dan dibubuh tanda koma  di 
  hujungnya .
Seterusnya                  : ditulis nama persatuan yang diwakili

Sunday, December 2, 2012

Penjodoh Bilangan 2


Penjodoh Bilangan
Penggunaannya
Contoh
helai
untuk benda-benda yang nipis dan lebar
daun, baju, kertas, kain, tuala, rambut, rumput
ikat
untuk benda-benda yang diikat
kayu, lidi, tebu, sayur,
iris
untuk benda-benda yang dihiris
bawang, timun, daging,
jambak
untuk benda-benda yang bertangkai atau berangkai-rangkai
bunga, kunci
kaki
untuk benda-benda yang bertangkai
payung, cendawan, bunga
kawan
untuk kumpulan haiwan
lembu, kambing, lebah, gajah, merpati
kelompok
untuk sekumpulan manusia, haiwan, dan benda
burung, swan, pulau, bintang
kepal
untuk benda-benda yang dikepal dengan tangan
nasi, pulut, tanah
keping
untuk benda-benda yang nipis atau pipih
roti, kad, gambar, biskut, tanah
kerat
untuk bahagian benda-benda yang dipotong
roti, tiang
ketul
untuk benda-benda yang berketul dan padu
ais, daging, tulang, sabun, roti
kotak
untuk benda-benda yang diisikan di dalam kotak
mancis, pensel, rokok, sabun, ubat nyamuk
kuntum
untuk bunga
mawar, melati, anggerik
laras
untuk senjata api
pistol, senapang, meriam
lembar
benda-benda yang lurus dan panjang
kertas, dawai, benang
longgok
untuk benda-benda yang berada dalam longgokan
durian, pakaian, tanah, cili
naskhah
untuk bahan bacaan yang berjilid
surat khabar, risalah, majalah, makalah, buku
orang
untuk manusia
guru, jururawat, doktor, pekedai, runcit, posmen
papan
untuk benda-benda yang berbentuk kepingan
coklat, petai, mercun
pasang
untuk bends dan manusia yang berpasangan
pakaian, kasut, subang, suami isteri, anak 
post signature

Saturday, December 1, 2012

Kata Banyak Makna


Kata Makna Contoh Ayat
akalfikiran
ikhtiar
1. Budak itu mempunyai akal yang tajam.
2. Pak Ali sedang mencari akal untuk menyelesaikan masalah itu.
alamattanda
butir-butir keterangan
1. Bunyi guruh di langit alamat hujan akan turun.
2. Zulkifli memberikan alamat rumahnya kepada saya.
dakipanjat
kotoran yang melekat
1. Pasukan Pengakap akan menyertai mendaki Gunung Tahan pada minggu depan.
2. Ahmad mencuci daki pada badannya dengan sabun.
post signature